©2014-2017, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Địa chỉ: Đường 23 tháng 3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 0501.3701166; Fax: 0501.3544279
Email: do ngoc thang@daknong.gov.vnsss